Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 września 2019

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp wraz z prognozami ooś - Gostyń, Brzezie

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WRAZ Z PROGNOZAMI ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO              

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), oraz uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu nr XXXVII/483/18 i nr XXXVII/481/18 z 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Brzeziu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego Gostyniu w rejonie ronda Józefa Zeidlera i ul. Zachodniej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

od 20 września 2019 r. do 18 października 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Tereny objęte projektami planów miejscowych przedstawiono na mapach.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 20 września 2019 r., udostępnione będą także na stronach internetowych: http://www.gostyn.pl/ oraz http://biuletyn.gostyn.pl/

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach planów miejscowych odbędą się 14 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 (sala konferencyjna na pierwszym piętrze):

  1. godz. 15.30– dyskusja dotycząca ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Brzeziu,
  2. godz. 16.30 – dyskusja dotycząca ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ronda Józefa Zeidlera i ul. Zachodniej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Burmistrza Gostynia. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi złożone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2019 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją przeprowadzonych strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, związanych z projektami wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zapoznania się z przedmiotowymi dokumentacjami zapewniam w podanych terminach i miejscu.  

Do dokumentacji związanej z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać uwagi. Właściwym organem do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Gostynia. Uwagi należy wnieść z podaniem imienia, nazwiska (nazwy) i adresu, w formie określonej w niniejszym ogłoszeniu dla kwestionowania ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: http://biuletyn.gostyn.pl/

 

Burmistrz Gostynia 
Jerzy Kulak

5 września 2019 r.

https://gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektow_mpzp_wraz_z_prognozami_OOS_-_Gostyn__Brzezie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl