Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 lipca 2019

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP - Czachorowo

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Czachorowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały Nr VII/101/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie, którego granice wskazano na mapie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do 23 sierpnia 2019 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na stronie www.biuletyn.gostyn.pl dostępny jest formularz wniosku do planu miejscowego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz art. 8a ust. 1, w związku z art. 17a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu Burmistrz Gostynia informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się listownie pisząc na adres administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanych w postaci sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
 5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo wniesienia skargi. Prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw
  i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego ze złożonego wniosku.
 7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

/-/z up. Burmistrza Gostynia 
 Grzegorz Skorupski
Zastępca Burmistrza

 

24 lipca 2019 r.

Mapa
Mapa

https://gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_MPZP_-_Czachorowo_40609.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl