Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 lipca 2019

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej OOŚ projektu MPZP - Czachorowo

Ogłoszenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 29 i art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, ustaleń projektu dokumentu pn. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie. Projekt planu zostanie opracowany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr VII/101/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 23 sierpnia 2019 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@gostyn.pl Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5).

Na stronie www.biuletyn.gostyn.pl (w zakładce: dane osobowe) dostępna jest klauzula informacyjna dotyczącą danych osobowych.

 

/-/z up. Burmistrza Gostynia 
Grzegorz Skorupski
Zastępca Burmistrza

24 lipca 2019 r.

https://gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_przeprowadzenia_strategicznej_OOS_projektu_MPZP_-_Czachorowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl