Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 października 2020

Obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

 Gostyń 12.10.2020r.

PPOS.6220.15.2020

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Gostynia

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 30.09.2020 r., na wniosek Pana Witolda Organiszczaka zam. Stankowo 4, 63-800 Gostyń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej decyzji ooś dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory o obsadę do 41,20 DJP, na terenie gospodarstwa, którego maksymalna obsada po rozbudowie wynosić będzie do 99,70 DJP, na działce nr 327/3, obręb Stankowo, gmina Gostyń.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

 

                                                                                             Z up. BURMISTRZA

                                                                                             mgr Donata Nawrocka

                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

 

 

Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

 

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o którym mowa w art. 77 ust.1 ustawy ooś. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji ooś wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__wydania_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach__.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl