Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 maja 2021

Obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ardagh Glass S.A.

Gostyń 31.05.2021 r.

PPOS. 6220.5.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz Gostynia

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 28.05.2021 r., na wniosek Pana Piotra Szyszki zam. Latalice 32, 62-010 Pobiedziska, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Ardagh Glass S.A. z siedzibą w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej decyzji ooś dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o linie dekorowania wyrobów wraz z przebudową hali magazynowej na produkcyjno-magazynową z pomieszczeniami socjalno-warsztatowymi na terenie Ardagh Glass S.A. – działki nr 161/4 i 162/7, obręb Gostyń.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.

 

 

Z up. Burmistrza Gostynia

mgr inż. Roman Sobkowiak

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

 

Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o którym mowa w art. 77 ust.1 ustawy ooś. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji ooś wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__wydania_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_-_Ardagh_Glass_S_A_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl