Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 października 2020

Obwieszczenie ws. sieci elektroenergetycznych - ul. Plater, Zacisze, Spokojna

PPOS.6733.18.2020                                                        

Gostyń, 2 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami),

zawiadamiam,

że 2 października 2020 r. została wydana decyzja Nr 26/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.18.2020) dla realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, na terenie działek nr 1973/9, 1973/11, 3537/3, 1980, 2623/7, 1921/26, 1920, położonych w Gostyniu przy ulicach Emilii Plater, Zacisze i Spokojnej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

 

                                                                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                                                                                     mgr inż. Jerzy Kulak

 

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__sieci_elektroenergetycznych_-_ul__Plater__Zacisze__Spokojna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl