Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 czerwca 2022

Obwieszczenie ws. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu w Daleszynie

Gostyń, 27 czerwca 2022 r.

RGM.PP.6733.9.2022

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 23 czerwca 2022 r. została wydana decyzja nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.9.2022) dla realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu jednorodzinnego z garażem
w m. Daleszyn dz. nr 29/7, na części terenu działek nr 30/1, 27/9, 31/4, 72/2, położonych w Daleszynie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy, Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławska 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

 

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przylaczenia_do_sieci_elektroenergetycznej_domu_w_Daleszynie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl