Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 maja 2020

Obwieszczenie ws. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PSM I stopnia w Gostyniu

PPOS.6733.2.2020

Gostyń, 30 kwietnia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 21 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja Nr 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.2.2020) dla realizacji inwestycji polegającej na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyniu, na terenie działki o numerze ewid. 2021/11 położonej w Gostyniu przy ul. Strzeleckiej.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256. Ze względu na ograniczoną bezpośrednią obsługę interesantów w urzędzie, z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii, w celu zapoznania się z decyzją niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne sposobu jej przekazania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.)

 

Burmistrz

mgr inż. Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przylaczenia_do_sieci_elektroenergetycznej_PSM_I_stopnia_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl