Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 stycznia 2019

Obwieszczenie ws. przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Paliw wraz z infrastrukturą - Gosty

BURMISTRZ GOSTYNIA

 Gostyń 22.01.2019 r.

PPOS.6220.2.2018


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Gostynia

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 22.01.2018 r., na wniosek Stacji Paliw Gostyń Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 45, 60-245 Poznań, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej decyzji ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Paliw wraz z infrastrukturą, przy ul. Przy Dworcu, 63-800 Gostyń, działki nr: 1676/7, 1676/8, 1676/33, 1676/34, obręb Gostyń.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o którym mowa w art. 77 ust.1 ustawy ooś. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji ooś wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przedsiewziecia_polegajacego_na_budowie_Stacji_Paliw_wraz_z_infrastruktura_-_Gosty.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl