Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 sierpnia 2019

Obwieszczenie ws. przebudowy linii napowietrznej w Ostrowie

PPOS.6733.20.2019

Gostyń, 19 sierpnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV Gostyń-Śrem w miejscowości Ostrowo  w ramach, której przewiduje się budowę linii kablowej nn-0,4 kV, wymianę słupa linii nn-0,4 kV oraz posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach o nr ewid. 111/2, 111/7, 111/8 położonych w Ostrowie.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_linii_napowietrznej_w_Ostrowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl