Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 sierpnia 2019

Obwieszczenie ws. odmowy uchylenia ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Rawicz

PPOS.6733.9.2019

Gostyń, 1 sierpnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 31 lipca 2019 r. została wydana decyzja nr PPOS.6733.9.2019 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Rawicz z 28.06.2017 r. nr IR.6733.29.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na części działek o nr ewid. 2877, 739, 843, 363/2, 2810/2, 524/2, 700, 639, 2875, 2867, 331, 339, 348, 372/1, 397/3, 410/1, 2865, 2864, 2850, 2849, 795, 786, 746 i 729 w obrębie Rawicz polegającej na przebudowie i modernizacji nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia w Rawiczu wraz z przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego oraz iluminacyjnego ratusza, budową kablowych linii zasilających niskiego napięcia, budową oświetlenia iluminacyjnego pomników, fontanny i placu rynku, budową sieci gazowej i wodociągowej, rozbiórką i budową sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

                                                                                                             

Zastępca Burmistrza Gostynia

Grzegorz Skorupski

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__odmowy_uchylenia_ostatecznej_decyzji_Burmistrza_Gminy_Rawicz.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl