Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 grudnia 2020

Obwieszczenie ws. obiektów Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu

PPOS.6733.26.2020                                                                           

Gostyń, 14 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie (modernizacji) obiektów Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 2278/1, 2280/1, 2281/5 i 2282/3 położonych  w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej.

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

                                                                                                                   

Burmistrz

mgr inż. Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__obiektow_Komendy_Powiatowej_Policji_w_Gostyniu_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl