Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 sierpnia 2019

Obwieszczenie ws. budowy budynków mieszkalnych wraz z instalacją gazową - Gostyń, ul. Wichrowa

 Gostyń 23.08.2019 r.

PPOS.6220.5.2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Gostynia

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 22.08.2019 r., na wniosek Pani Magdaleny Pawlęgi – Zastępcy Kierownika Projektu Działu Przygotowania Inwestycji, działającej z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę EVEREST DEVELOPMENT Spółka z o.o. 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Śremie, ul. Chopina 1J, 63-100 Śrem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej decyzji ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową, Gostyń ul. Wichrowa, na działce nr 2080/26 obręb Gostyń i na części działki nr 2080/25 obręb Gostyń

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

 

 

Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o którym mowa w art. 77 ust.1 ustawy ooś. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji ooś wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_zespolu_budynkow_mieszkalnych_wraz_z_wewnetrzna_instalacja_gazowa_-_Gostyn_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl