Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 czerwca 2022

Obwieszczenie ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej - Kosowo

Gostyń, 22 czerwca 2022 r.

RGM.PP.6733.6.2022

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 20 czerwca 2022 r. została wydana decyzja nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.6.2022) dla realizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GOS3091B na terenie działek nr 76/3 i 75, położonych w Kosowie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy, Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_stacji_bazowej_telefonii_komorkowej_-_Kosowo_43001.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl