Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 września 2019

Obwieszczenie ws. budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - Gostyń, ul. Wichrowa

PPOS.6733.21.2019

Gostyń, 30 sierpnia 2019 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 2080/6, 2080/7 i 2080/25 położonych w Gostyniu przy ul. Wichrowej.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_kanalizacji_deszczowej_wraz_z_przylaczami_-_Gostyn__ul__Wichrowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl