Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 grudnia 2020

Obwieszczenie ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - Gostyń, ul. Wrocławska

PPOS.6733.22.2020                                                                                                                      

Gostyń, 22 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami),

zawiadamiam,

że 21 grudnia 2020 r. została wydana decyzja Nr 30/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.22.2020) dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki nr 2420/35, położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_gazowej_sredniego_cisnienia_-_Gostyn__ul__Wroclawska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl