Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 maja 2020

Obwieszczenie ws. budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyniu, ul. Górna

PPOS.6733.7.2020

Gostyń, 6 maja 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z  2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 5 maja 2020 r. została wydana decyzja Nr 15/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.7.2020) dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w ramach przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Górnej w Gostyniu (działka o nr ewid.2102/6), obejmującej swoim zasięgiem część terenu działek o nr ewid. 2127/3, 3211/4, 2100/4, 2100/5, 2097/1, 2151/5, 2096/4, 2098/1.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256. Ze względu na ograniczoną bezpośrednią obsługę interesantów w urzędzie, z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii, w celu zapoznania się z decyzją niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu i sposobu jej przekazania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.)

 

z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_elektroenergetycznej_w_Gostyniu__ul__Gorna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl