Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 marca 2020

Obwieszczenie ws. budowy sieci elektroenergetycznej do sieci budynku mieszkalnego-Gostyń, ul. Górna

PPOS.6733.7.2020

Gostyń, 11 marca 2020 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w ramach przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Górnej w Gostyniu (działka o nr ewid.2102/6), obejmującej swoim zasięgiem część terenu działek o nr ewid. 2127/3, 3211/4, 2100/4, 2100/5, 2097/1, 2151/5, 2096/4, 2098/1.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Burmistrz

mgr inż. Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_elektroenergetycznej_do_sieci_budynku_mieszkalnego_-_Gostyn__ul__Gorn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl