Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 lipca 2019

Obwieszczenie ws. budowy przejścia dla pieszych do ścieżki rowerowej Gostyń–Kunowo

PPOS.6733.11.2019

Gostyń, 26 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 26 lipca 2019 r. została wydana decyzja Nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.11.2019) dla realizacji budowy przejścia dla pieszych do ścieżki rowerowej Gostyń – Kunowo na DW nr 434, na części terenu działek o nr ewid. 141 i 28/1, obręb Dusina.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_przejscia_dla_pieszych_do_sciezki_rowerowej_Gostyn-Kunowo_40602.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl