Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 stycznia 2021

Obwieszczenie ws. budowy obiektu telekomunikacyjnego

                                                                                                           Gostyń, 19 stycznia 2021 r.

 PPOS.6733.1.2021

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu telekomunikacyjnego nr 65271 PLS_GOSTYN_GOLA na terenie działki o nr ewid. 84/1, położonej w Goli.

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_obiektu_telekomunikacyjnego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl