Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 lipca 2019

Obwieszczenie ws. budowy kontenerowej stacji transformatorowej w Dusinie

PPOS.6733.13.2019

Gostyń, 30 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 30 lipca 2019 r. została wydana decyzja Nr 19/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.13.2019) dla realizacji budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, szafki oświetleniowej oraz słupów linii nn-0,4 kV - 2 szt., na części terenu działek o nr ewid. 147  i 146/111 położonych w Dusinie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_kontenerowej_stacji_transformatorowej_w_Dusinie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl