Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 października 2020

Obwieszczenie ws. budowy instalacji radiokomunikacyjnej w Gostyniu

PPOS.6733.20.2020                                                                                                                      

  Gostyń, 14 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


         Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z antenowej konstrukcji wsporczej – stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym obiekcie BT32979 Gostyń-Centrum, na terenie działek o nr ewid. 1135/4 oraz 1134/1, położonych  w Gostyniu przy ul. Fabrycznej.

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

                                                                                                                   

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                   mgr inż. Jerzy Kulak        

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_instalacji_radiokomunikacyjnej_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl