Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 listopada 2022

Obwieszczenie ws. budowy instalacji radiokomunikacyjnej - ul. Fabryczna w Gostyniu

PPOS.6733.20.2020                                                                       

   Gostyń, 23 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 22 listopada 2022 r. została wydana decyzja Nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.20.2020) dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z antenowej konstrukcji wsporczej zwanej przez operatorów stacją bazową telefonii komórkowej na istniejącym obiekcie BT32979 Gostyń-Centrum, na terenie działek o nr ewid. 1135/4 i 1134/5 położonych w Gostyniu, przy ul. Fabrycznej.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy, Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w godzinach urzędowania.

 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

                                                                                                                                       /-/ z up. Burmistrza

                                                                                                                                           Grzegorz Skorupski

                                                                                                                                           Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_instalacji_radiokomunikacyjnej_-_ul__Fabryczna_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl