Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 kwietnia 2017

Obwieszczenie ws. budowy gazociągu w Gostyniu

 RI.6733.9.2017                                                        

Gostyń, 6 kwietnia 2017 r.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 6 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy gazociągu ś/c, na terenie działek nr 2086/17, 2086/30, położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Górnej i Osiedla Słonecznego.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_gazociagu_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl