Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 marca 2020

Obwieszczenie ws. budowy elektrowni fotowoltaicznej w Czachorowie

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

 Gostyń 13.03.2020r.

PPOS.6220.4.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Gostynia

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 12.03.2020 r., na wniosek KW SOLAR VII Sp. z o.o., ul. Jana 14/16A, 00-041 Warszawa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej decyzji ooś dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce  nr 255, w obrębie geodezyjnym Czachorowo, gmina Gostyń”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

 

Z up. Burmistrza Gostynia

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o którym mowa w art. 77 ust.1 ustawy ooś. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji ooś wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektrowni_fotowoltaicznej_w_Czachorowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl