Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 maja 2021

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej sieci w Siemowie

Gostyń, 13 maja 2021 r.

PPOS.6733.5.2021                                    

                                                                                    

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 13 maja 2021 r. została wydana decyzja Nr 13/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.5.2021) dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV (w ramach przyłączenia do sieci gospodarstwa rolnego w m. Siemowo -dz. 356) na części terenu działek o nr ewid. 423, 420, 454/2, 412, 356 oraz działce o nr ewid. 421, położonych w Siemowie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_sieci_w_Siemowie_42035.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl