Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 marca 2020

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w Starym Gostyniu i Daleszynie

PPOS.6733.31.2019

Gostyń, 17 marca 2020 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 17 marca 2020 r. została wydana decyzja Nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.31.2019) dla realizacji dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej, napowietrznej nN do 1kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej, napowietrznej SN 15kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej na części terenu działek o nr ewid. 12/10, 12/5, 27, 75, 12/14, 12/12, 12/13, 26/1, 145/2, 130 i 131 położonych w Starym Gostyniu oraz na części terenu działek o nr ewid. 106, 105/1, 105/2, 104, 459, 458, 457, 382, 381, 383, 98, 99, 385, 323/1, 322, 321, 319 i 318 położonych w Daleszynie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

Burmistrz

mgr inż. Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_sieci_kablowej_w_Starym_Gostyniu_i_Daleszynie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl