Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 maja 2021

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Krajewicach

Gostyń, 17 maja 2021 r.

PPOS.6733.9.2021

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 17 maja 2021 r. została wydana decyzja Nr 14/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.9.2021) dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P oraz szafy kablowej SK4 na części terenu działek o nr ewid. 78/1, 78/4, 82/2, 84 oraz 636/1, położonych w Krajewicach.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.)

 

 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_w_Krajewicach_42050.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl