Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 stycznia 2021

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Krajewicach

PPOS.6733.28.2020                                                                                                                     

Gostyń, 7 stycznia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na potrzeby przyłączenia do sieci zakładu ślusarsko-usługowego (położonego w Krajewicach na dz. o nr ewid. 13/14), na terenie działek o nr ewid. 68/9, 63, 68/1,68/3 i 14/2 położonych w Krajewicach.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

                                                                                                       z up. Burmistrza

                                                                                                    Grzegorz Skorupski

                                                                                                    Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_w_Krajewicach.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl