Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 lipca 2019

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Gostyniu, ul. Poznańska

PPOS.6733.17.2019

Gostyń, 24 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, szaf kablowych oraz złącz kablowych (na potrzeby przyłączenia do sieci elektroenergetycznej sześciu budynków mieszkalnych dwulokalowych) na działkach o nr ewid. 487/9, 487/6, 487/4, 411/12, 185/5 oraz części działek o nr ewid. 411/15, 537 i 243/2 położonych w Gostyniu w rejonie ul. Poznańskiej.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

 

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_w_Gostyniu__ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl