Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 lipca 2020

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Gostyniu, ul. Cukrownicza

PPOS.6733.12.2020

Gostyń, 23 lipca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami),

zawiadamiam

że 23 lipca 2020 r. została wydana decyzja Nr 20/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.12.2020) dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, na terenie działek nr 668/93, 668/30, 668/58, 668/61, 668/49, położonych w Gostyniu przy ul. Cukrowniczej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256. Ze względu na ograniczoną bezpośrednią obsługę interesantów w urzędzie, z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii, w celu zapoznania się z decyzją niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne sposobu jej przekazania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.)

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_w_Gostyniu__ul__Cukrownicza.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl