Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 września 2020

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Czajkowie

PPOS.6733.15.2020                                                                      

      Gostyń, 7 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami),

zawiadamiam

że 7 września 2020 r. została wydana decyzja Nr 24/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.15.2020) dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV o długości 250 m oraz posadowieniu szafy kablowej, na terenie działek nr 95, 112, 123/1 i 177, położonych w Czajkowie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

 

                                                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                                                      mgr inż. Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_w_Czajkowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl