Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 grudnia 2020

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej - Gostyń, ul. Hutnika, ul. Polna

PPOS.6733.23.2020                                                                                                                      

Gostyń, 31 grudnia 2020 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z  2020 r. poz. 293 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 31 grudnia 2020 r. została wydana decyzja Nr 31/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.23.2020) dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, posadowieniu szafy kablowej, budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na części dz. o nr ewid. 1719/4, 1749/2, 1720, 1792, 1722/11
w rejonie ul. Hutnika i ul. Polnej w Gostyniu.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

                                                                                                       z up. Burmistrza

                                                                                                    Grzegorz Skorupski

                                                                                                    Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_-_Gostyn__ul__Hutnika__ul__Polna_41726.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl