Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 stycznia 2019

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej - Gostyń, Dusina

PPOS.6733.39.2018

Gostyń, 7 stycznia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN i nn, wymianie słupa linii SN – 1 szt., wymianie słupów nn – 3 szt. oraz budowa nowej słupowej stacji transformatorowej SN/nn zamiast istniejącej – 1 szt. na działkach o numerach ewid.: 159, 160, 156/13, 141 (obręb Dusina) oraz 244, 245, 241/1 (obręb Gostyń) położonych w miejscowości Dusina i Gostyń.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu,
ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_-_Gostyn__Dusina.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl