Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 lipca 2020

Obwieszczenie ws. ws. budowy elektrowni fotowoltaicznej w Ostrowie

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

 Gostyń 17.07.2020r.

PPOS.6220.8.2020

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Gostynia

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 16.07.2020 r., na wniosek Pana Dariusza Freja, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez EKO–EN 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa decyzji zmieniającej w części decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Burmistrza Gostynia znak PPOS.6220.14.2018 z dnia 08.03.2019 r., dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 100, obręb Ostrowo.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

 

                                                                                                                                                           Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                           mgr Donata Nawrocka

                                                                                                                                                           Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

 

Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

 

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o którym mowa w art. 77 ust.1 ustawy ooś. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji ooś wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_oos.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl