Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 września 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy odcinków sieci wodociągowej w Gostyniu

                                                                   Gostyń, 15 września 2022 r.

RGM.PP.6733.13.2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci wodociągowej na części terenu działek nr 999/12 i 999/13, położonych w Gostyniu.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).                 

 

                                                                                                                                                    Burmistrz Gostynia

                                                                                                                                                    Jerzy Kulak

 

 

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_ws__budowy_odcinkow_sieci_wodociagowej_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl