Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 lipca 2020

Obwieszczenie ws.budowy linii elektroenergetycznej - ul. Poznańska

PPOS.6733.17.2020                                                                             

   Gostyń, 21 lipca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 

         Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV i czterech załącz kablowo-pomiarowych na terenie działek o numerach ewid. 378/2, 378/3, 378/4, 378/5, 378/7 oraz części terenu działek o numerach ewid. 243/1, 378/6, 381/2 położonych w Gostyniu
w rejonie ul. Poznańskiej.

 W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

                                                                                                                   

                                                                                                                                          z up. Burmistrza

                                                                                                                                          Grzegorz Skorupski

                                                                                                                                          Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_o_wszczeciu_inwestycji_celu_publicznego_w_sprawie_budowy_linii_elektroenergetycznej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl