Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 lipca 2022

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr IR-V.7840.101.2022.3

Poznań, 15 lipca 2022 r.

IR-V.7840.101.2022.3

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom

w zakresie terminalu

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) - zwanej dalej ustawą,

 

zawiadamiam

 

że dnia 15 lipca 2022 r., została wydana na rzecz Pfeifer & Langen Polska S.A., decyzja nr 129/22 znak: IR-V.7840.101.2022.3 o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.:

„Budowa stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=10000m³/h wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy decyzje o pozwoleniu na budowę strategicznych inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Informacje o treści ww. decyzji można uzyskać telefoniczne lub mailowo w godzinach: poniedziałek, środa, piątek od 8.30 do 15.00, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00, bądź zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt tel. 61-854-1589, e-mail: ndunajewska@poznan.uw.gov.pl.

Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl, w zakładce Ogłoszenia/obwieszczenia od 20 lipca 2022 r.

Od powyższej decyzji stronom postępowania administracyjnego służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 20 lipca 2022r., tj. dnia, w którym następuje publiczne ogłoszenie w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację inwestycji, na stronach internetowych gminy oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Jacek Wróblewski

Kierownik Oddziału

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_Wojewody_Wielkopolskiego_nr_IR-V_7840_101_2022_3.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl