Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 września 2020

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej od ul. Potworowskich do ul. Krańcowej w Gostyniu

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

 Gostyń 07.03.2020r.

PPOS.6220.13.2020

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Gostynia

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 04.09.2020 r., na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółki z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej decyzji ooś dla przedsięwzięcia: „Budowa sieci wodociągowej od ul. Potworowskich do ul. Krańcowej w Gostyniu”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

 

                                                                                                                                                      Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                                                                                     mgr Donata Nawrocka

                                                                                                                                                     Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

 

Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o którym mowa w art. 77 ust.1 ustawy ooś. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji ooś wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_41486.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl