Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 listopada 2023

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku. Termin składania ofert mija we wtorek 19 grudnia 2023 r. o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą zadań:

 1. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i seniorów – 20 000,00 zł;
 2. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych – 5 000,00 zł;
 3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 85 000,00 zł;
 4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego - 95 000,00 zł;
 5. wspieranie działalności harcerskiej – 20 000,00 zł;
 6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 95 000,00 zł;
 7. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej – 21 000,00 zł;
 8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności – 24 000,00 zł;
 9. ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 55 000,00 zł;
 10. porządek i bezpieczeństwo publiczne – 20 000,00 zł;
 11. organizacja półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym – 16 000,00 zł;
 12. prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń – 90 000,00 zł;
 13. udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń – 14 000,00 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Konkursy_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_43994.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl