Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 stycznia 2019

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019. Termin składania ofert minie w poniedziałek 28 stycznia 2019 roku o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

  • udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń - 14.000 zł,
  • prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń - 14.000 zł,
  • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczejProwadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń - 57.000 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można znaleźć tutaj

https://gostyn.pl/Konkursy_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_40056.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl