Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 maja 2022

Jest praca w Urzędzie

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej i promocji w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. Kandydaci mogą składać swoje aplikacje do czwartku 19 maja 2022 r.

By zostać zatrudnionym na stanowisku urzędniczym trzeba: posiadać średnie wykształcenie,

obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Kandydaci także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Kryteria dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko ds. komunikacji społecznej i promocji to: posiadanie wykształcenia wyższego, co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej lub praktyka w branży medialnej albo marketingowej. A także znajomość: ustawy o samorządzie o dostępie do informacji publicznej, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawo prasowe, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Poszukiwane są osoby komunikatywne, radzące sobie w sytuacjach kryzysowych, a także swobodnie i poprawnie językowo formułujące wypowiedzi.

Szczegółowy zakres czynności oraz wymagane od kandydatów formularze dostępne są tutaj.

https://gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_42867.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl