Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 marca 2019

I przetarg ustny nieograniczony - ogródek wiedeński, narożnik północno–wschodni

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem terenu w obrębie Rynku w Gostyniu pod lokalizację w okresie wiosenno - letnim 2019 r. ogródka wiedeńskiego
(narożnik północno – wschodni)

I. Przedmiot najmu
1. Przedmiotem najmu jest część dz. nr 1330/2 o powierzchni od 100,00 m2 do 150,00 m2, położona w Gostyniu, Rynek, narożnik północno - wschodni, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00036739/0 z przeznaczeniem pod ustawienie ogródka wiedeńskiego.
2. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 9,10 zł/m2 netto za 1 miesiąc.
3. Wysokość postąpienia w licytacji wynosi 0,50 zł/m2.
4. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

II. Czas i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).

III. Wadium
1. Wysokość wadium wynosi 1.119,30 zł.    
2. Wadium, należy wpłacić do dnia 26.03.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: BGŻ BNP Paribas S.A. O/Gostyń 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 z dopiskiem „wadium – ogródek wiedeński, narożnik północno – wschodni”

IV. Okres najmu
1. Umowa najmu obowiązywać będzie od 1 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2. Termin zakończenia umowy, za zgodą Gminy Gostyń, może ulec zmianie – wydłużeniu do dnia 30 września 2019 r.
3. Umowa najmu zawierać będzie klauzulę o zamknięciu działalności w czasie trwania na Rynku uroczystości kościelnych związanych ze świętem Bożego Ciała.

V. Informacje ogólne dotyczące przetargu
1. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet ustalonego w przetargu czynszu.
2. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu.
3. W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, wpłacone przez tę osobę wadium nie podlega zwrotowi, a nieruchomość może być oddana w najem kolejnemu licytantowi (za jego zgodą) za maksymalną stawkę osiągniętą w przetargu lub jest ponownie wystawiana na przetarg.
4. Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu zawiera w sobie koszty poboru energii elektrycznej.
5. Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków, o ile dokona podłączenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Opłaty naliczone zostaną zgodnie z obowiązującymi w Gminie Gostyń stawkami na podstawie wskazań podlicznika zamontowanego przez najemcę na jego koszt.
6. Szczegółowe usytuowanie na płycie Rynku ogródka wiedeńskiego przedstawia załącznik graficzny z którym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej nr 256, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu w zakładce ogłoszenia.

VI. Istotne postanowienia jakie zostaną zawarte w umowie najmu:
1. Ustawienie ogródka wiedeńskiego winno odbyć się bez naruszenia istniejącej nawierzchni Rynku oraz istniejących drzew do dnia 10.05.2019 r.
2. Dopuszcza się rozstawienie ogródka w terminie od 27.04.2019 r.
3. Ogródek wiedeński winien być wyposażony w:
a) drewnianą podłogę (podest) na całości zajmowanej przez ogródek powierzchni,
b) estetyczne ogrodzenie wykonane z elementów powtarzalnych: drewnianych, stalowo – drewnianych lub wiklinowych,
c) stoliki i krzesła: wiklinowe, drewniane lub stalowo – drewniane,
d) budki (lady) bufetowe drewniane bądź metalowe, zamykane,
e) kosze na śmieci.
4. Dodatkowo istnieje możliwość odpłatnego udostępnienia przez Wynajmującego drewnianej budki bufetowej (kontakt – ZGKiM w Gostyniu).
5. Wynajmowana nieruchomość może być wykorzystywana wyłącznie na cele ustawienia ogródka wiedeńskiego. W obiekcie dopuszcza się prowadzenie sprzedaży i konsumpcji wyrobów spożywczych: napojów chłodzących, kawy, herbaty, lodów itp. oraz piwa a także prowadzenie małej gastronomii.
6. Nie zezwala się na lokalizowanie w ogródku wiedeńskim jakichkolwiek namiotów i zadaszeń z plandek, umieszczania w ogródku nośników reklam (poza parasolami i elementami wyposażenia).
7. Wybrany oferent zobowiązany będzie do:
a) utrzymywania ogródka wiedeńskiego we właściwym stanie technicznym i estetycznym,
b) utrzymania w ogródku wiedeńskim oraz wokół niego należytej czystości,
c) utrzymania w obrębie ogródka wiedeńskiego oraz wokół niego ładu i porządku publicznego,
d) posiadania wszystkich, wymaganych odrębnymi przepisami zezwoleń, w szczególności zezwolenia na sprzedaż piwa wydawanego przez Burmistrza Gostynia oraz na prowadzenie ogródka wiedeńskiego wydawanego przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gostyniu.
8. Zezwala się na odtwarzanie w ogródku wiedeńskim muzyki rozrywkowej, przy czym na odtwarzanie muzyki wybrany oferent musi posiadać zawartą umowę z organizacjami reprezentującymi prawa autorskie twórców. Odtwarzana muzyka nie może zakłócać spokoju otoczenia ogródka. W granicach funkcjonowania ogródka wiedeńskiego, w godzinach: od niedzieli do piątku do 2200, w sobotę do 2400, wynajmujący dopuszcza organizację wieczorków muzycznych według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Poziom hałasu (tzn. ilość decybeli) nie może przekraczać dopuszczalnych norm wynikających ze szczegółowych przepisów prawa.
9. Ogródek może być prowadzony jedynie na terenie objętym umową najmu. Prowadzący ogródek obowiązany jest zapewnić czytelną informację o zakazie spożywania alkoholu poza terenem ogródka.
10. Prowadzący ogródek zobowiązany będzie do zapewnienia klientom możliwości korzystania z toalety. Czytelna informacja o lokalizacji toalety musi być umieszczona w ogródku.
11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wniesienia ewentualnych uwag dotyczących wyglądu estetycznego ogródka wiedeńskiego.

VII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy przetargu powinni zgłosić się na przetarg z dowodem tożsamości, dowodem wpłaty wadium oraz pisemnymi oświadczeniami i dokumentami o których mowa w  punkcie IV pkt. 2 „Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących zasób Gminy Gostyń.”
2. Z „Regulaminem przetargów (…)” oraz szczegółowymi zapisami przyszłej umowy można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu w zakładce ogłoszenia lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej nr 256, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730o 1530
3. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Justyna Sarbinowska, tel. 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl
Danuta Zbieralska, tel. 65 572 21 17, dzbieralska@um.gostyn.pl

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/I_przetarg_ustny_nieograniczony_-_ogrodek_wiedenski__naroznik_polnocno-wschodni.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl