Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 marca 2016

Chciałbym na swojej działce wyciąć drzewa albo krzewy. Czy potrzebuję na to czyjejś zgody?

Nie wszyscy mieszkańcy gminy Gostyń, którzy planują wycinkę drzew i krzewów, muszą zwrócić się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na usunięcie drzew i krzewów. Takie zezwolenie nie jest wymagane, jeśli:

 • krzew lub krzewy rosną w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • krzewy rosną na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm (topola, wierzba,  klon jesionolistny, klon srebrzysty; 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny) lub 50 cm (pozostałe gatunki).
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 r. o lasach ( stosuje się przepisy ustawy o lasach).
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.
 • drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (uwaga w tym przypadku właściciel nieruchomości musi dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa na udostępnionym formularzu, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego  na wysokości 5 cm przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew zawiera: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo  ma być usunięte oraz obowiązkowo rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (wzór formularza zgłoszenia dostępny jest na stronie www.biutetyn.gostyn.pl).

W terminie 21 dni od zgłoszenia następują oględziny i sporządza się protokół, a w terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz może wnieść sprzeciw i wtedy drzewa nie można usuwać. Jeśli natomiast w terminie 14 dni od oględzin organ nie wniesie sprzeciwu to usunięcie drzewa może nastąpić. 

Uwaga jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin ( w przypadku zgłoszenia przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej  i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo Burmistrz, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Uwaga, działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza.

Burmistrz wydaje zezwolenie (decyzję) na wycinkę, na wniosek właściciela nieruchomości, na której rośnie drzewo, krzew, lub na wniosek dzierżawcy nieruchomości za zgodą jej właściciela. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • podstawowe dane dotyczące wnioskodawcy tj. imię, nazwisko, adres,
 • oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością,
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeśli jest wymagana lub oświadczenie ( dotyczy wspólnot mieszkaniowych ) o udostępnieniu informacji w sposób zwyczajowo przyjęty - członkom wspólnoty o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę i wyznaczenie min. 30-dniowego terminu na zgłaszanie uwag,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (jeśli drzewo na tej wysokości posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, jeśli nie posiada pnia – obwód bezpośrednio poniżej korony drzewa),
 • powierzchnię, z jakiej zostaną usunięte krzewy,
 • miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • rysunek lub mapkę, która określi usytuowanie roślin w stosunku do granic nieruchomości i budynków,
 • projekt nasadzeń drzew, jeżeli są planowane.

W przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje je wojewódzki konserwator zabytków.

Natomiast jeżeli usuwanie drzewa lub krzewu będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów, należy uzyskać odrębne zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wzór wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów dostępny jest na stronie www.biuletyn.gostyn.pl. Przed wydaniem zezwolenia na wycinkę urzędnicy muszą sprawdzić, czy w obrębie drzew, które planujemy wyciąć, nie rosną chronione rośliny lub grzyby oraz czy nie występują chronione gatunki zwierząt. Oględziny drzew powinny odbywać się w sezonie wegetacyjnym, czyli w okresie wiosenno-letnim. Wnioskodawca otrzyma zgodę na wycinkę, jeśli spełni kryteria zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody.

Prace związane z wycinką mogą nastąpić poza okresem wegetacyjnym, czyli od 16 października do końca lutego.

https://gostyn.pl/Chcialbym_na_swojej_dzialce_wyciac_drzewa_albo_krzewy__Czy_potrzebuje_na_to_czyjejs_zgody__czy_moge_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl