Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 czerwca 2019

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

W czwartek 13 czerwca 2019 roku radni zebrali się na VII sesji Rady Miejskiej, a jednymi z głównych projektów uchwał było udzielenie burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium.

Burmistrz przedstawił raport o stanie gminy Gostyń za 2018 rok, a następnie radni udzieli burmistrzowi wotum zaufania za 2018 rok. Pozytywnie głosowało 19 radnych, wszyscy obecni w tym dniu na sali. Radni Rady Miejskiej w Gostyniu tego dnia udzielili także Burmistrzowi Jerzemu Kulakowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2018. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium poparło 19 radnych. Wcześniej rajcy jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

Warto przedstawić kilka liczb obrazujących ubiegłoroczny gminny budżet. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku, przewidywane dochody miały wynieść 120,1 mln zł, a wydatki – 127,2 mln zł. Ostatecznie dochody wyniosły 123 mln zł, tyle co wydatki. Realizacja dochodów zakończyła się zatem wskaźnikiem 102,4%, a wydatki zrealizowano w 96,6%. Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 45 413,88 zł i stanowiła nadwyżkę budżetu.
Dochody w 2018 roku w głównej mierze pochodziły z: dochodów własnych (55,4%), w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji i dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych. Najwięcej pieniędzy samorząd przeznaczył na: wydatki związane z oświatą i wychowaniem (36,3%), zadania z zakresu opieki społecznej (30,47%), ogólnie pojętą kulturę i kulturę fizyczną (12,9%), drogi (4,8%) oraz gospodarkę komunalną (4,5%).

https://gostyn.pl/Burmistrz_z_wotum_zaufania_i_absolutorium.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl