Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 stycznia 2021

4 lutego sesja Rady Miejskiej

14 projektów uchwał będzie przedmiotem XXIV sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 4 lutego 2021 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w trybie on-line. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XXI oraz XXII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 • w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 • w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń.
 • w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Gostyń w ramach repatriacji obywatela Republiki Kazachstanu polskiego pochodzenia Pana Igora Tokarzhevskiy.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń.
 • w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu.
 • w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gostyń.
 • zmieniającej uchwałę nr XIX/255/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 • w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r.
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2021 – 2026.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 • w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2021 oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w roku 2020.

Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/4_lutego_sesja_Rady_Miejskiej_41800.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl