Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 stycznia 2019

31 stycznia sesja Rady Miejskiej

10 projektów uchwał będzie przedmiotem IV sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 31 stycznia 2019 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołów z I i II sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

  • w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Górna, Wielkopolska, Wrocławska,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  • w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej dla sporządzenia spisu mienia komunalnego,
  • zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 r.,
  • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2019-2024,
  • w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu na 2019 r.,
  • w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przeszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gostyń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysów, rad sołeckich i rad osiedli,
  • w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019.

Następnie przedstawiona zostanie informacja za 2018 rok dotycząca roszczeń w przypadku obniżenia wartości nieruchomości, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „opłata planistyczna”), na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W kolejnym punkcie porządku obrad radni przyjmą sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za IV kwartał 2018 roku, a Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/31_stycznia_sesja_Rady_Miejskiej_40129.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl