Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 czerwca 2020

2 lipca sesja Rady Miejskiej

13 projektów uchwał będzie przedmiotem XVII sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 2 lipca 2020 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza.

Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XIV i XV sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie. Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gostyń,
 • w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 36/6, położonej w Kosowie gmina Gostyń,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Wiśniowej,
 • w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Gostyń programu „Przyjazny samorząd”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Gostyń,
 • w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń,
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze,
 • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gostyń na rok szkolny 2020/2021,
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 r.,
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2020 – 2026,
 • w sprawie ustalenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Daleszyn.

W kolejnym punkcie porządku obrad burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/2_lipca_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl