Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 listopada 2019

28 listopada sesja Rady Miejskiej

16 projektów uchwał będzie przedmiotem XI sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 28 listopada 2019 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z IX sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (działki nr 2100/1 i nr 2100/2; pow. 4,427 m2),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości(działki nr 2100/1 i nr 2100/2; pow. 4,221 m2),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości (działka nr 1999/7 część o powierzchni 68 m2),
 • w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
  w Brzeziu,
 • w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń,
 • w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 r.,
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2019 – 2024,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2020 roku,
 • w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gostynia, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,
 • w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Gostyń na lata 2020-2023,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr X/146/19 Rady Miejskiej w Gostyniu zmieniającej uchwałę Nr XLIII/559/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Gostyniu.

Kolejnym punktem porządku obrad będzie przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych. Następnie Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/28_listopada_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl