Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 stycznia 2023

26 stycznia sesja Rady Miejskiej

17 projektów uchwał będzie przedmiotem XLVII sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 26 stycznia 2023 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji, radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołów z XLIV oraz XLV sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania.
Przewiduje się podjęcie uchwał:
• w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2023-2025,
• w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 roku,
• sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gostyń,
• w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
• w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gostyń,
• w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
• zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń,
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu u zbiegu ulic Mikołaja Reja, Jana Kasprowicza i Władysława Reymonta.
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Strzeleckiej,
• w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2023-2030,
• w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Brzezie w Gminie Gostyń Gminy Gostyń na lata 2023-2027,
• w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Czajkowo w Gminie Gostyń Gminy Gostyń na lata 2023-2027,
• w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Gostyń w Gminie Gostyń Gminy Gostyń na lata 2023-2027,
• w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ziółkowo w Gminie Gostyń Gminy Gostyń na lata 2023-2027,
• w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej upamiętnienia rocznicy uchwalenia konstytucji marcowej,
• w sprawie ustalenia terminu wyboru Rady Osiedla Tysiąclecia,
• w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2023 oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w roku 2022.
Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/26_stycznia_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl